Nákup na splátky

na splátky

Odteraz môžete na našich pobočkách v Kostolišti alebo v Senici využiť nákup na splátky od spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA respektíve CETELEM.

Na tejto stránke nájdete podrobnosti ohľadom získania tkz. spotrebného úveru. Spoločnosť MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o. ďalej ako značka ENERGYBIKES vopred informuje zákazníkov, že podmienky na získanie spotrebného úveru sa môžu líšiť od podmienok uvedených na tejto stránke. Je to hlavne z dôvodu zmeny podmienok vrátane marketingových akcií spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. Preto v prípade, že máte záujem o nákup na splátky vždy nás kontaktujte na zákazníckej linke +421908074646 alebo +421905114156 pre získanie dôveryhodných informácií o aktuálnych podmienkach a maketingových akcií spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA.

Tento text na stránke nie je právne záväzný!!!

Klasický spotrebiteľský úver

Spotrebiteľský úver je úver poskytovaný fyzickým osobám na nákup spotrebných predmetov a služieb.
Spotrebiteľským úverom je každý úver poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 100 do 3320 EUR, ktorého
účel nie je zabezpečenie bývania a je splácaný minimálne 4 splátkami.

Spotrebiteľský úver je možné poistiť Poistením schopnosti splácať.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA ÚVERU

 • Občianstvo SR alebo občan inej krajiny, ktorý ma trvalý pobyt a korešpondenčnú adresu na území SR
 •  Minimálny vstupný vek žiadateľa 18 rokov
 •  Maximálny výstupný vek žiadateľa pri spotrebiteľskom úvere 75 rokov,

Pravidelný a trvalý zdroj príjmov:

 • Akceptované príjmy zo SR a zahraničia:
  Slovenskí občania: stabilný zdroj príjmu v SR alebo príjem z Rakúska, Maďarska, Českej republiky,
  Poľska
 • Cudzinci s trvalým pobytom na území SR zamestnaný v zahraničí: akceptovateľný príjem v SR,
  Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Poľska

Akceptované typy zamestnaní a hlavný zdroj príjmov:

 • Zamestnanie na plný úväzok (dobu neurčitú)
 • Zamestnanie na plný úväzok (doba určitá na dlhšie ako 10 mesiacov)
 • Živnostník (musí mať podané daňové priznanie za obdobie minimálne 6 mesiacov, aby bolo možné
  vypočítať príjem)
 •  Starobný dôchodok
 • Renta/ doživotná renta/ výsluhový dôchodok
 • Invalidný dôchodok
 • Osoby s majetkovou alebo aktívnou účasťou v spoločnostiach

Neakceptované typy zamestnaní a hlavný zdroj príjmov:

 • Skúšobná doba
 •  Výpovedná lehota
 • Sezónny zamestnanec
 • Práca na jednorazový projekt
 • Zamestnanec, ktorý je práce neschopný
 • Materská/rodičovská dovolenka
 • Nezamestnaný
 • Nedokumentovaný príjem (klient nemá oficiálny príjem zo zamestnania/podnikania/poberania
  dôchodku)
 • Dohodu o vykonaní práce
 • Dohodu o pracovnej činnosti
 • Dohodu o brigádnickej práci
 •  Zamestnanie na dobu určitú, kratšiu ako 10 mesiacov
 • Vdovský alebo sirotský dôchodok
 • Príjem z poberania výživného
 • Opatrovateľský príspevok bez zmluvy s opatrovanou osobou
 • Zahraničná personálna agentúra

Akceptované vedľajšie typy príjmov:

 • Dohodu o pracovnej činnosti
 • Vdovský alebo sirotský dôchodok
 • Príjem z poberania výživného
 • Materská/rodičovská dovolenka (akceptujeme ako príjem spolu-žiadateľa)
 • Príspevok na starostlivosť o blízku osobu
 • Opatrovateľský príspevok so zmluvou s opatrovanou osobou, vyplácanou mesačne prostredníctvom
  UPSVaR

Doklady nevyhnutné pre poskytnutie úveru

 • Občiansky preukaz klienta alebo povolenie na pobyt (v prípade cudzinca). Ak do žiadosti pristupuje
  spolu-žiadateľ, je potrebný aj občiansky preukaz spolu-žiadateľa alebo povolenie na pobyt (v prípade
  cudzinca).

Akceptované potvrdenie o príjme zamestnancov:

 • 3 výplatné pásky za posledné 3 výplatné obdobia alebo
 • výpis z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
 • originál potvrdenia o príjme za posledné 3 mesiace od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

Akceptované potvrdenie o príjme pre živnostníkov:

 • výpis z účtu (preukazujúci príjem) za posledné 3 mesiace a
  kópia daňového priznania typu B za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Akceptované potvrdenia o podaní daňového priznania podľa spôsobu podania:

 • pri daňovom priznaní podávanom elektronicky nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, za
  podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania.

Príjem SZČO sa vypočíta z daňového priznania takto:

(čiastkový základ dane – daň)/12

 • Daňové priznanie typu B za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Akceptované potvrdenie o príjme pre žiadateľa s trvalým bydliskom na Slovensku zamestnaný v zahraničí na
území CZ, AT, HU a PL priestoru:

 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy
 • výpisy z osobného účtu za posledné 3 kalendárne mesiace, kam je klientovi poukazovaná mzda (ak má klient
  vedený slovenský a zahraničný bankový účet je potrebné poslať výpisy z oboch krajín)
 • potvrdenie o výške príjmu alebo výplatné pásky za posledné 3 výplatné obdobia

Pozn.: Ak je klient zamestnaný v zahraničí musí pracovať u zamestnávateľa minimálne 6 mesiacov na dobu
neurčitú.

Akceptované potvrdenie o príjme pre žiadateľa „cudzinec“ (musí mať povolenie na pobyt) a je zamestnaný na
území CZ, AT, HU a PL:

 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy
 • výpisy z osobného účtu za posledné 3 kalendárne mesiace, kam je klientovi poukazovaná mzda (ak má klient
  vedený slovenský a zahraničný bankový účet je potrebné poslať výpisy z oboch krajín)
 • potvrdenie o výške príjmu alebo výplatné pásky za posledné 3 výplatné obdobia