Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o.

1.   Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť MOTOCENTRUMDEMANA s.r.o., IČO: 52309487, IČ DPH: SK2121010177, so sídlom: Kostolište 359, 900 62 Kostolište, Slovenská Republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 137409/B  ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „ENERGYBIKES“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo v kamennej predajni predávajúceho.

 

Fakturačné a kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o.,

Adresa sídla: Kostolište 359, 900 62, Kostolište, Slovenská Republika

IČO: 52309487, DIČ: 2121010177, IČ DPH: SK2121010177

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 137409/B

Prevádzka Kostolište: Kostolište 359, 900 62, Kostolište, SR

Prevádzka Senica: Hviezdoslavova 473/32, 905 01 Senica, SR

Internetová adresa: www.energybikes.sk

Email: info@energybikes.sk

Tel.č.: +421 918 893 566

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom

sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP s označením pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument/stránka “Spôsob dopravy” a „Spôsob platby“, podmienkami objednanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do užívateľského profilu v sekcii Prihlásenie, pod sekcii Zákaznícke centrum. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.

Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

 

2.   Kúpna zmluva

2.1   Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom maily kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatvorená v Slovenskom jazyku.

Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať ENERGYBIKES vopred a informovať, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude Kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane, Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. VII (Odstúpenie od zmluvy) vrátiť.

Archivácia

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Na základe dlhodobých skúseností zákazníkov MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o., MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o. nezáväzne do poručuje kupujúcemu k vybraným tovarom súvisiace obľúbené a doporučené služby, ktoré môže kupujúci z objednávky jednoducho odstrániť, a to od kliknutím doporučenej služby v košíku objednávky pred dokončením transakcie. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

2.2  Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, tovar alebo  poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec, tovar alebo digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v objednanom množstve, akosti a prevedení.

Balenie

Ak nie je zrejmé, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý ENERGYBIKES poskytuje kupujúcemu ako dar.

Osobitné pravidlá pri kúpe ELEKTROBICYKLA a BICYKLA

Zmluva o predaji ELEKTROBICYKLA a BICYKLA môže byť uzatvorená za fyzickej prítomnosti Kupujúceho v prevádzke ENERGYBIKES – SENICA alebo ENERGYBIKES – KOSTOLIŠTE, alebo pri podpísaní zmluvy na webovom sídle Predávajúceho s potvrdením VOP a stlačením tlačidla „Odoslať s povinnosťou platby“.

V prípade fyzickej prítomnosti bude umožnené si elektrobicykel/bicykel prehliadnuť a Kupujúci bude oboznámený s obsluhou elektrobicykla/bicykla a so záručnými a servisnými podmienkami. ENERGYBIKES taktiež zodpovie prípadné dotazy Kupujúceho.

V prípade, že si Kupujúci vyberie kúpu prostredníctvom elektronického obchodu s doručením na jeho uvedenú adresu. Bude Kupujúcemu po zaplatení celkovej sumy za objednaný tovar, doručený montážny návod vo forme súboru PDF alebo odkazu na spustenie VIDEO NÁVODU, ktorého autorom a vlastníkom bude MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o.

Pri doručení predmetu kúpnej zmluvy teda elektrobicykel/bicykel na adresu, ktorú Kupujúci zadá do objednávkového formuláru v procese objednania, bude elektrobicykel/bicykel skontrolovaní a predpripravený (na strane Predávajúceho) na konečnú montáž (na strane Kupujúceho).

Potvrdenie objednávky z informačného systému ENERGYBIKES tak slúži len ako potvrdenie rezervácie predmetného tovaru/služieb, ktorého detailná špecifikácia je až súčasťou faktúry.

Po tom, čo bude elektrobicykel/bicykel Kupujúcemu predvedený, môže byť Kupujúcemu predaný. Platí len za fyzickej prítomnosti. O predaní bude vyhotovená faktúra alebo iný daňový doklad.

Kupujúci sa stane vlastníkom elektrobicykla/bicykla úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím elektrobicykla/bicykla. Obdobne sa toto pravidlo použije aj v prípade zakúpenia súvisiacich licencií alebo služieb.

Ak je zmluva o predaji elektrobicykla/bicykla s Kupujúcim uzatvorená dištančným spôsobom a Kupujúci od tejto zmluvy odstúpi v zákonnej 14-dňovej lehote odo dňa prevzatia tovaru bude si spoločnosť MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o. nárokovať zaplatenie všetkých nákladov spojených predmetom kúpnej zmluvy vrátane poplatku za doručenie kuriérskou spoločnosťou.

Ak tento článok neustanoví inak, riadi sa zmluvný pomer založený kúpnou zmluvou o predaji elektrobicykla/bicykla príslušnými ustanoveniami VOP.

Záloha

ENERGY BIKES môže v prípade rezervácie alebo pri predobjednávke nového modelu bicykla/elektrobicykla požadovať úhradu zálohy od Kupujúceho, ktorej výšku zverejní v košíku/emaily avšak minimálne 50% z celkovej sumy objednávky. Táto záloha je splatná s potvrdením rezervácie/objednávky a doručením Zálohovej faktúry do emailovej schránky Kupujúceho. Táto záloha bude započítaná oproti kúpnej cene. Doplatok za objednávku bude rozrátaný v ostrej faktúre po vybavení objednávky.

V prípade zrušenia rezervácie zo strany Kupujúceho bude Predávajúci povinný vrátiť zálohu po odrátaní storno poplatku na účet Kupujúceho do 14 dní od doručenia dokumentu o zrušenie rezervácie zo strany Kupujúceho.

Storno poplatok je stanovený na 10% z celkovej sumy tovaru. Zároveň Kupujúci je vopred informovaný, že Predávajúci si bude účtovať storno poplatok z predošlej vety.

V prípade zrušenia rezervácie/objednávky zo strany Predávajúceho budú všetky splatené finančné prostriedky vrátene na účet Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia dokumentu zo strany Predávajúceho.

Pokiaľ Predávajúci nebude schopný dodať tovar z predobjednávky/objednávky v takom termíne ako bol Kupujúci vopred informovaný bude môcť Kupujúci zrušiť pred objednávku/objednávku avšak v tomto prípade sa nebude sťahovať žiadny storno poplatok.

Osobitné pravidlá pri predobjednávke

V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude ENERGYBIKES Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru na sklad ENERGYBIKES. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude Predávajúcim vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť.

ENERGYBIKES si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 30 dní a viac) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzala spoločnosť MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o.,  v okamihu pred objednávania tovaru Kupujúcim do takej miery, že na ENERGYBIKES nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávka viazaná, má ENERGY BIKES právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať Kupujúceho.

Pri predobjednávke nového modelu bicykla alebo elektrobicykla si bude

Predávajúci nárokovať zaplatenie zálohy minimálne 50% z celkovej sumy tovaru. Viac informácií o Zálohách nájdete v časti Zálohy.

3.   Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany ENERGY BIKES sa používajú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

4.   Prevádzková doba

Objednávku je možné vykonať prostredníctvom https://energybikes.sk/ alebo prostredníctvom personálu na prevádzke.

Otváracia doba:

ENERGYBIKES – KOSTOLIŠTE:

Po-Pia: 9:00 – 17:00

So: 9:00-12:00

Ne: ZATVORENÉ

ENERGYBIKES – SENICA:

Po-Pia: 9:30 – 17:00

So: 9:30-13:00 (od 01.03.20XX do 30.09.20XX, mimo dátum Zatvorené)

Ne: ZATVORENÉ

v prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky alebo v iných mimoriadnych situáciách budú zákazníci informovaní na https://energybikes.sk/.

5.   Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému ENERGYBIKES, je ENERGYBIKES oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. ENERGYBIKES v takomto prípade Kupujúceho informuje o tejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • zľava na tovare presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

Informačný systém

ENERGYBIKES upozorňuje, že informačný systém ENERGYBIKES uvádza aj pri tovare so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať ENERGYBIKES  a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu ENERGYBIKES ponúka bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

6.   Objednanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Tato cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o tejto skutočnosti.

ENERGYBIKES si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O tomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Ďalej si ENERGYBIKES vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny;
 • ENERGYBIKES zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je ENERGYBIKES oprávnený požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

7.   Odstúpenie od zmluvy

ENERGYBIKES kupujúcemu odporúča, aby si pred odstúpením od zmluvy ohľadom prístroja či zariadenia, na ktorom má svoje osobné dáta, tieto dáta zálohoval, a potom ich z tohto prístroja zmazal.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

Od 12.12.2022 platia na odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ tieto podmienky:

 1. kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, v prípade že predmetom zmluvy je kúpa bicykla, elektrobicykla, elektrokolobežky alebo kolobežky
 2. kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, v prípade, že sa jedná o ostatné veci, ktoré nie sú zahrnuté v bode 1, .

Platí len pri kúpe tovaru podľa ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.).

 

Odstúpenie a tovar posielajte na adresu:

MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o.,

Kostolište 359, 900 62 Kostolište

Slovenská Republika

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu info@energybikes.sk, oznámiť osobne v ktorejkoľvek predajni ENERGYBIKES, oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne môže registrovaný zákazník použiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach https://energybikes.sk/.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. mazacia chémia, čistiace prostriedky, doplnky výživy a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Pokiaľ sa jedná o bicykel, elektrobicykel alebo iné obdobné vozidlo, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar s nepoškodenou značkovacou plombou. Táto plomba zabezpečí to, že tovar nie je používaný a poškodený. Značkovacia plomba neznemožní kupujúcemu si tovar vyskúšať najmä veľkosť tovaru.

Peniaze za vrátený tovar

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní zákonom stanovenej lehoty od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 8. m) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Darčeky

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi ENERGY BIKES a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má ENERGYBIKES právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Uplatnenie darčekových poukazov

 • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode ENERGYBIKES (https://energybikes.sk) a v našich kamenných prevádzkach. Do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky(Platí do).
 • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Zľavový kupón” do kolónky “Kód kupónu”
 • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
 • Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
 • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
 • Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky
 • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku
 • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť!
 • V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1250 EUR vrátane DPH alebo je predmetom zmluvy kúpa audio vizuálneho záznamu.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14tich dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že ENERGYBIKES si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá ENERGYBIKES vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Dobropis

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke https://energybikes.sk/

 

Odstúpenie od zmluvy zo strany ENERGYBIKES v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je ENERGYBIKES oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a ENERGYBIKES tak, že ENERGYBIKES Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany ENERGYBIKES.

8.   Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
 2. platba vopred bankovým prevodom,
 3. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),
 4. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
 5. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
 6. platba na faktúru so splatnosťou (len za predpokladu, že sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim),
 7. na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj).
 8. platba kreditnou kartou partnerskej spoločnosti poskytujúci splátkový predaj.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

ENERGYBIKES si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

V prípade platby platobnou kartou na pobočke je Kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.

 

9.   Dodacie podmienky

9.1  Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber,
 • zasielanie prepravnou spoločnosťou,
 • osobný rozvoz tovaru do určitých okresov,

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému ENERGYBIKES nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Všetky ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

9.2  Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky na prevádzke, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa Kupujúci preukáže daňovým dokladom (faktúrou), ktorý ENERGYBIKES pošle na E-mail, ktorý uvádza Kupujúci v objednávke. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby daňový doklad nebol sprístupnený inej osobe a aby nebol zneužitý iným spôsobom.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže ENERGY BIKES alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke https://energybikes.sk/. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže ENERGY BIKES, alebo zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. 

 

Kupujúci ako podnikateľ

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@energybikes.sk , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

9.3  Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

V prípade, že výherca vyhral v súťaži usporiadanej ENERGYBIKES, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené  výsledky tejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

10.   Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad ak nie je inak stanovené v Reklamačnom poriadku.

11.   Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o. (ENERGYBIKES) a

Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na ENERGYBIKES pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou ENERGYBIKES je denis.cauner@energybikes.sk.  ENERGYBIKES však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jej kontaktného formulára.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21. 03. 2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.